Improve Quality and Patient Safety with
Premier JCI Consultancy

About Us image

Vision & Mission

Premier Healthcare Project บริการให้คำปรึกษา และมีทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาลด้วยมาตรฐาน JCI และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด
เราเป็นทีมที่ปรึกษาและบุคลากรด้านมาตรฐานสถานพยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และการตรวจรับรองมาตรฐานสากลมากกว่า 46 แห่ง ด้วยการให้คำแนะนำถ่ายทอดความเข้าใจในการทำงานและประสบการณ์จริงในระหว่างการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ณ ที่ตั้งการให้คำแนะนำผ่านทางระบบออนไลน์ และการออกแบบการบริการตามมาตรฐานระดับสากล และจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล (training & workshop) และบูรณาการมาตรฐาน JCI  และ HA  และรวบรวมทรัพยากรแหล่งความรู้ ได้แก่ติดต่อการอบรมและให้คำปรึกษา :
  • อาจารย์ พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์       e-mail : premierhealthcareproject@gmail.com, tel: (+66) 82-4868866
  • อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  e-mail : chamchanklaywong@gmail.com ,tel : (+66) 89-9224842
  • คุณ ศศรส แก้วเขียว                e-mail : k.sasaros@gmail.com, tel : (+66) 81-7207308
Patient - Centered Standards
1 min read

Patient - Centered Standards

ตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7 ในกระบวนการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Read More  
Health Care Organization Management Standards
1 min read

Health Care Organization Management Standards

ตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7 ในระบบการบริหารจัดการองค์กร

Read More  
JCI 7th Edition Guidebook Readiness
1 min read

JCI 7th Edition Guidebook Readiness

คู่มือสรุปมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 สำหรับโรงพยาบาล

Read More