1 min read
Health Care Organization Management Standards

2021 Big Book of Hospital Document ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยง ที่สำคัญได้แก่

  • นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่เพิ่มการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ

สำหรับลูกค้าสัญญาของพรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจค เท่านั้น