JCI Reaccreditation I Yanhee
1 min read

JCI Reaccreditation I Yanhee

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลยันฮีที่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4

Read More  
JCI ACCREDITATION CONGRATULATION I MEDPARK
1 min read

JCI ACCREDITATION CONGRATULATION I MEDPARK

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI อย่างเป็นทางการ (Initial Accreditation)

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I BPK9
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I BPK9

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล BPK9 International ที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง JCI Hospital 7th edition Standards อย่างเป็นทางการ

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KNIH
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KNIH

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชันแนล ผ่านการต่ออายุการรับรอง JCI Hospital 7th edition Standards

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KAMOL COSMETIC HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KAMOL COSMETIC HOSPITAL

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล ผ่านการต่ออายุการรับรอง JCI Hospital Standards ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I SIKARIN HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I SIKARIN HOSPITAL

โรงพยาบาลศิครินทร์ ผ่านการต่ออายุเป็นครั้งที่ 3 ด้วยการรับรองมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 อย่างเป็นทางการ

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KLUAYNAMTHAI HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KLUAYNAMTHAI HOSPITAL

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทผ่านการต่ออายุรับรองมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 อย่างเป็นทางการ

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I AIKCHOL HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I AIKCHOL HOSPITAL

โรงพยาบาลเอกชล ที่ได้รับการตรวจต่ออายุรับรองจาก JCI เป็นครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I SUKUMVIT HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I SUKUMVIT HOSPITAL

ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับรพ.สุขุมวิท ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7

Read More  
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I OVERBROOK HOSPITAL
1 min read

JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I OVERBROOK HOSPITAL

ขอแสดงความยินดีกับโรงพบาบาลโอเวอร์บรู๊ค เชียงราย สำหรับการผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก JCI

Read More  
JCI Re-accreditation Congratulation I Piyavate Hospital
1 min read

JCI Re-accreditation Congratulation I Piyavate Hospital

ขอแสดงความยินดีกับโรงพบาบาลปิยะเวทสำหรับการผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก JCI

Read More  
JCI Re-accreditation Preparation I AIKCHOL HOSPITAL
1 min read

JCI Re-accreditation Preparation I AIKCHOL HOSPITAL

พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด และโรงพยาบาลเอกชลบรรลุข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI 7th edition

Read More  
JCI 7th Edition Updates I SIKARIN HOSPITAL
1 min read

JCI 7th Edition Updates I SIKARIN HOSPITAL

บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลศิครินทร์ เข้าอบรมมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7

Read More  
JCI 7th Edition Updates I Sikarin Hatyai Hospital
1 min read

JCI 7th Edition Updates I Sikarin Hatyai Hospital

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด โดยอาจารย์พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้เข้าอบรมมาตรฐาน JCI 7th Edition ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

Read More  
JCI Re-accreditation I Srisawan Hospital
1 min read

JCI Re-accreditation I Srisawan Hospital

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล JCI เป็นครั้งที่ 2

Read More  
JCI Re-accreditation Preparation I Sukumvit Hospital
1 min read

JCI Re-accreditation Preparation I Sukumvit Hospital

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ทีมที่ปรึกษา บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด เข้าให้คำปรึกษาโรงพยาบาลสุขุมวิท เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI 7th edition ในปี 2564

Read More  
JCI Re-accreditation I Bangpakok 9 International
1 min read

JCI Re-accreditation I Bangpakok 9 International

บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงาน รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI เป็นครั้งที่ 3

Read More  
JCI & HA Mock Survey I Piyavate Hospital
1 min read

JCI & HA Mock Survey I Piyavate Hospital

วันที่ 8-10 มกราคม 2563 ทีมที่ปรึกษาของพรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จัดกิจกรรม JCI & HA Mock Survey

Read More  
JCI Mock Survey I Chularat 3 International Hospital
1 min read

JCI Mock Survey I Chularat 3 International Hospital

วันที่ 13-16 มกราคม 2563 ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ที่ปรึกษา - Premier Healthcare Project ร่วมกับทีมที่ปรึกษา บจ.บริลเลี่ยนคิว จำกัด จัดกิจกรรม JCI mock survey เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล

Read More  
JCI Mock Survey I Srisawan Hospital
1 min read

JCI Mock Survey I Srisawan Hospital

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษา บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในกิจกรรม mock surveyor ที่ รพ.ศรีสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 2 ในปี 2020

Read More