JCI Ambulatory Care I DHC
1 min read

JCI Ambulatory Care I DHC

DEEP & HARMONICARE IVF CENTER (THAILAND) ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

Read More  
JCI Accreditation Standards
1 min read

JCI Accreditation Standards

門診護理中心的JCI認證諮詢服務

Read More  
JCI 4th edition for Ambulatory Care
1 min read

JCI 4th edition for Ambulatory Care

มาตรฐาน JCI ฉบับที่ 4 สำหรับการรับรองมาตรฐานสากลแบบผู้ป่วยนอก

Read More