1 min read
Patient - Centered Standards

2021 Big Book of Hospital Document ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยง ที่สำคัญได้แก่ 

  • นโยบายผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเอง
  • นโยบายการจัดการสัญญาณเตือนทางคลินิก (Clinical Alarm)
  • นโยบายการจัดการความปลอดภัยของเลเซอร์

สำหรับลูกค้าสัญญาของพรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ เท่านั้น