Aikchol Hospital I Patient Care Tracer
1 min read

Aikchol Hospital I Patient Care Tracer

จัดกิจกรรมตามรอยการดูแลผู้ป่วยในระบบยา บริการตรวจทางรังสี และห้องปฏิบัติการ

Read More  
JCI Patient Care Tracer I LPH
1 min read

JCI Patient Care Tracer I LPH

จัดกิจกรรม Patient Tracer มาตรฐาน JCI โรงพยาบาลลาดพร้าวเวชกรรม

Read More  
JCI CCPC I SKV
1 min read

JCI CCPC I SKV

จัดกิจกรรมให้คำปรึกษามาตรฐาน JCI Clinical Care Program Certification

Read More  
Patient Care Tracer I CH3 Inter
1 min read

Patient Care Tracer I CH3 Inter

จัดกิจกรรม Patient Care Tracer โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Read More  
FMS Tracer I CH3 Inter
1 min read

FMS Tracer I CH3 Inter

Premier Healthcare Project จัดกิจกรรมทบทวนระบบสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐาน Joint Commission International ร่วมกับทีมพัฒคุณภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Read More  
MOI System Tracer I MedPark
1 min read

MOI System Tracer I MedPark

Premier Healthcare Project เข้าให้คำปรึกษามาตรฐานระดับโลก JCI แก่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

Read More  
FMS System Tracer I MedPark
1 min read

FMS System Tracer I MedPark

วันที่ 23 ส.ค.2565 เข้าให้คำปรึกษาการจัดการความปลอดภัยสถานที่และความปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) โรงพยาบาลเมดพาร์ค

Read More  
JCI Patient Care Tracer I MedPark
1 min read

JCI Patient Care Tracer I MedPark

Premier Healthcare Project เข้าให้คำปรึกษามาตรฐานระดับโลก JCI แก่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

Read More  
JCI CONSULTANCY I KNIH
1 min read

JCI CONSULTANCY I KNIH

ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Read More  
JCI Lead Auditor I EP.3
1 min read

JCI Lead Auditor I EP.3

หลักสูตร JCI Lead Auditor ใน EP.3- Medication Management and Use ผ่านระบบ Zoom

Read More