Patient - Centered Standards
1 min read

Patient - Centered Standards

ตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7 ในกระบวนการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

Read More  
Health Care Organization Management Standards
1 min read

Health Care Organization Management Standards

ตัวอย่างนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ และการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล JCI ฉบับที่ 7 ในระบบการบริหารจัดการองค์กร

Read More  
JCI 7th Edition Guidebook Readiness
1 min read

JCI 7th Edition Guidebook Readiness

คู่มือสรุปมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 7 สำหรับโรงพยาบาล

Read More