Drug Information System for IVF Center
1 min read

Drug Information System for IVF Center

แอพเคชั่นระบบข้อมูลยาสำหรับแพทย์ และพยาบาล ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อการรับรองมาตรฐานสากล JCI

Read More  
JCI Ambulatory Care I DHC
1 min read

JCI Ambulatory Care I DHC

DEEP & HARMONICARE IVF CENTER (THAILAND) ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้วยคะแนนดีเยี่ยม

Read More  
JCI Accreditation Standards
1 min read

JCI Accreditation Standards

門診護理中心的JCI認證諮詢服務

Read More  
JCI 4th edition for Ambulatory Care
1 min read

JCI 4th edition for Ambulatory Care

มาตรฐาน JCI ฉบับที่ 4 สำหรับการรับรองมาตรฐานสากลแบบผู้ป่วยนอก

Read More  
Top Most Challenging Ambulatory Care Setting 2019
1 min read

Top Most Challenging Ambulatory Care Setting 2019

ประเด็นที่พบบ่อยด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในมาตรฐาน JCI สำหรับการรับรองสถานพยาบาลผู้ป่วยนอก

Read More