1 min read
Wellness Standard Conference I Phuket

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เภสัชกรพงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ได้รับเกียรติร่วมการอภิปราย “การเตรียมความพร้อมโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อขอรับรอง มาตรฐานบริการเวลเนส (wellness care) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” โดย

1) ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานเปิดการสัมมา

2) นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

3) เภสัชกรพงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานสากลในสถานพยาบาล

4) นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย

5) เภสัชกรเอกรินทร์ วริทธิกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

6) ดร.สุวภรณ์ แนวจาปา ผู้อานวยการกองสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการ wellness, spa และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต