2 min read
Premier Resources for Coronavirus

Premier Healthcare Project ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการเผชิญกับวิกฤตการณ์ระบาด ของ COVID-19 

บริษัทมีเป้าหมายในการรวบรวมแหล่งทรัพยากรข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่การวิฉัยฉัย การรักษา การใช้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา การจัดการทางห้องปฏิบัติการ การจัดการทางรังสี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน ตามแนวทางของ Joint Commission International, WHO, CDC และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้และเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ และจะทางบริษัทจะทำการอัพเดทแหล่งข้อมูลเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Premier Resources

Laws and Regulations

Patient Care Process

Infection Control

CDC and WHO Guidance

ECRI Resources

Joint Commission International Resources