1 min read
JCI Re-accreditation Preparation I AIKCHOL HOSPITAL

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด (ที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐาน JCI) และโรงพยาบาลเอกชล บรรลุข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชล จังหวัดชลบุรีในการพัฒนาคุณภาพและการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI และ CCPC ในปี พ.ศ.2564 

นอกจากนี้ยังได้แนะนำการใช้แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้มาตรฐาน JCI ทางออนไลน์ที่จัดเตรียมให้โดยพรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์

และขอขอบคุณอาจารย์สุรัสวดี สุพรรณพงศ์ ที่ช่วยดำเนินการประสานงานให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง

ภาพ จากโรงพยาบาลเอกชล