1 min read
JCI Re-accreditation I Srisawan Hospital

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ทีมงานโรงพยาบาลศรีสวรรค์ และทีมที่ปรึกษา บจ.บริลเลี่ยนคิว จำกัด ต่อความสำเร็จในการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2020 และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับชั้นนำในภาคกลางตอนบน www.srisawan.com

สนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากล JCI ด้วย PHP Platform