1 min read
JCI RE-ACCREDITATION CONGRATULATION I KNIH

วันที่ 23 เมษายน 2565

ในฐานะที่ปรึกษามาตรฐาน JCI ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชันแนล ผ่านการต่ออายุการรับรอง JCI Hospital 7th edition Standards ด้วยคะแนนดีเยี่ยม โดยเป็นการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ซึ่งโรงพยาบาลยังธำรงไว้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับโลก