1 min read
JCI ACCREDITATION CONGRATULATION I MEDPARK

ทีมที่ปรึกษามาตรฐานสากล JCI พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) อย่างเป็นทางการ (Initial Accreditation)

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความพร้อมในการรักษาโรคยากและมีความซับซ้อนมุ่งสู่การรักษาระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเซียอาคเนย์