1 min read
JCI Accreditation

JCI (Joint Commission International) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร และมีการดำเนินงานมานานกว่า 75 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 990 แห่ง จาก 60 ประเทศ (ปี 2020) และสำหรับในประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI รวม 65 แห่ง 

การตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐาน JCI นั้น ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โดยมาตรฐาน JCI ที่ต้องรับการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 2 หมวดหลักๆ ได้แก่

1) มาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ประกอบไปด้วย เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากล (IPSG) การเข้าถึงการดูแลและความต่อเนื่องของการดูแล (ACC) การดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนกลาง (PCC) การประเมินผู้ป่วย (AOP) การดูแลผู้ป่วย (COP) การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม (ASC) การจัดการด้านยาและการใช้ยา (MMU) 

2) มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (QPS) การป้องกันแลควบคุมการติดเชื้อ (PCI) การกำกับดูแลกิจการ การนำ และทิศทางองค์กร (GLD) การจัดการและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ (FMS) คุณสมบัติและการฝึกอบรมของบุคลากร (SQE) และการจัดการสารสนเทศ (MOI)

มาตรฐาน JCI นี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแล้วจะแตกต่างจากสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน โดยสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI แล้วนั้น จะทำให้ให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน

2. บุคลากร ในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล

3. ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง

4. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน

5. ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย

6. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและได้รับการเฝ้า ระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จะได้จากตราสัญลักษณ์ตราทอง (Gold Seal) และดูรายละเอียดได้ที่ website ของ JCI : www.jointcommissioninternational.org


ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน JCI ฉบับปัจจุบันได้ที่ website ของเรา

การฝึกอบรมและให้คำปรึกษามาตรฐานสากล JCI : PREMIER Education

สำหรับผู้สนใจมาตรฐาน JCI 7th edition ฉบับภาษาไทยทั้งเล่ม ที่แปลโดยที่ปรึกษา บจ.พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ ทางบริษัทไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ Joint Commission International แต่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรต่างๆให้โรงพยาบาล 

ติดต่อการอบรมและให้คำปรึกษา :

  • อาจารย์ พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์       e-mail : premierhealthcareproject@gmail.com, tel: (+66) 82-4868866
  • อาจารย์ แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์  e-mail : chamchanklaywong@gmail.com ,tel : (+66) 89-9224842
  • คุณ ศศรส แก้วเขียว                e-mail : k.sasaros@gmail.com, tel : (+66) 81-7207308