1 min read
JCI 7th edition I Smart Technology

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประธานบริหาร บริษัท พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานสากล JCI 7th edition ในการสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 100 ท่าน โดยการสนับสนุนจากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รูปภาพกิจกรรม 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีแนะนำตัวอย่าง platform สำหรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI