1 min read
Gap Analysis for JCIA I NU Dental Hospital

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และ อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อประเมินวิเคราะห์และให้คำแนะนำการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางทันตกรรมสู่ด้วยมาตรฐานสากล JCI ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ