1 min read
Ethical Issue in Pandemic Response, Triage and Beyond

สรุปประเด็นสำคัญจาก Webinar : Ethical Issue in Pandemic Response, Triage and Beyond 

1.โรงพยาบาลจะต้องวางแผนตอบสนองเมื่อภาวะฉุกเฉินยาวนาน ขนาดรุนแรงขึ้น ซึ่งต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของวิกฤตด้านทรัพยากร (ตามบริบทของโรงพยาบาลต่อชุมชน)

2.ผู้บริหารต้องจัดทำกรอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านจริยธรรมให้ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรโดยยึดหลัก 7 ข้อ  สำหรับดูแลรักษาในช่วงภาวะฉุกเฉินระดับวิกฤต ตามมาตรฐาน Crisis Standard of Care 

  • Fairness - ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยธรรมกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ทรัพยากรที่ขาดแคลน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจความพิการหรือภูมิภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
  • The Duty of Care - การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยกำหนดไว้ใน Crisis Standard of Care
  • The Duty of Steward Resources - ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า ในทางเลือกที่ดีต่อต่อภาพรวมของชุมชนทั้งหมด 
  • Consistency - ปฏิบัติตาม protocol ที่กำหนดไว้ อย่างคงเส้นคงวา
  • Proportionality - ดูแลการลดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับระดับเหตุฉุกเฉินและระดับความขาดแคลนทรัพยากร
  • Accountability - มีความรับผิดชอบ 
  • Transparency in Decision Making - ตัดสินใจอย่างโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้วางแผน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้จัดการแผนฉุกเฉิน และตัวแทนจากชุมชน 

3.การดูแลด้านจิตใจของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญในภาวะฉุกเฉินระดับวิกฤต เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อเจ้าหน้าที่อย่างมาก เช่น ผู้ป่วยบางที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือต่อไปได้ /การใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อจำเป็นในผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดชีวิตสูง หรือมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย กับผู้ป่วยที่มีโรคหอบหืดที่ติดเชื้อแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับครอบครัว มีหลายกรณีศึกษาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องฆ่าตัวตายในบางโรงพยาบาลมีช่องทางออนไลน์สำหรับให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในประเด็นเฉพาะสำหรับการดูแลรักษาช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

4.โรงพยาบาลควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูในช่วงภาวะวิกฤต (Colorado Crisis Standard of Care) เมื่อภาวะฉุกเฉินยาวนาน ขนาดรุนแรงขึ้น ซึ่งต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของทรัพยากรที่สำคัญ เช่น เครื่องช่วยหายใจ 


เรียบเรียงและภาพจาก Webinar : Ethical Issue in Pandemic Response, Triage and Beyond 

ผู้เรียบเรียง ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ที่ปรึกษา บจ. พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ โปรเจคท์