1 min read
Congratulation from JCI

ขอแสดงความยินดีทั้ง 2 โรงพยาบาลในประเทศไทย คือ โรงพยาบาลยันฮี และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก JCI (Joint Commission International) ในปี ค.ศ.2020


Reference : Congratulations to all of the recently reaccredited and certified JCI organizations. To view a list of all JCI-accredited and certified organizations, please visit: https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/?ref=SOCJCI