1 min read
JCI Patient Care Tracer I MedPark

วันที่ 4 และ 11 เมษายน 2565 

ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ และภญ.ผุสดี บัวทอง จัดกิจกรรมการจัดทำ Clinical Practice Guidelines และ Patient Care Tracer โดยมีทีมแพทย์แต่ละสาขา และบุคลากรของโรงพยาบาลเมดพาร์คเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI อย่างเข้มข้น


1 เมษายน 2565 

Premier Healthcare Project จัดกิจกรรม FMS facility tour ซึ่งขอชื่มชมทีมแพทย์และบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละแผน ที่ช่วยกันนำเสนอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI ที่ตั้งเป้าจะรับรองในปี 2565