1 min read
JCI Mock Survey I KNIH

วันที่ 6-8 เมษายน 2565 

Premier Healthcare Project จัดกิจกรรม Mock Survey เพื่อเตรียมความพร้อมการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง