1 min read
JCI Lead Auditor I EP.3

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 Premier Healthcare Project ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผุสดี บัวทอง ผู้เชี่ยวชาญระบบยาตามมาตรฐานสากลร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในการอบรมหลักสูตร JCI Lead Auditor ใน EP.3- Medication Management and Use ผ่านระบบ Zoom