1 min read
JCI Virtual Mock Survey

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 Premier Healthcare Project จัดกิจกรรม Virtual Mock Survey แผนกโภชนาการ ทันตกรรมและกายภาพ โดยอาจารย์ ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ เพื่อเตรียมพร้อมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทในการต่ออายุการรับรอง Joint Commission International ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

จากรูปแสดงตัวอย่าง

การติดตามอุณหภูมิวัตถุดิบจากผู้ขาย การติดตามอุณหภูมิตู้เย็นเก็บวัตถุดิบ การสุ่มติดตามอุณหภูมิขนส่งอาหาร และถังดับเพลิงแบบ K-Type สำหรับใช้ดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันปรุงอาหาร

จากรูปแสดงตัวอย่าง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจานชามและมี MSDS (Material Safety Data Sheet) ไว้พร้อมใช้งาน 

การทำ First in, First Out สำหรับการเก็บวัตถุดิบ

การแบ่งชนิดของเขียงในการเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และขั้นตอนการล้างผัก

การติดฉลากวันที่รับ / เตรียม และวันที่หมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ของวัตถุดิบ