1 min read
Critical Care Unit Design I Sukumvit Hospital

วันที่ 5 ม.ค. 2565

เภสัชพงษ์พันธุ์ ตาทิพย์ ที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานสากล JCI ติดตามการก่อสร้างแผนก ICU ใหม่สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อแพร่ทางอากาศ และร่วมวางแผนในการก่อสร้าง NICU ใหม่ ของโรงพยาบาลสุขุมวิท ตามมาตรฐาน JCI, FGI และ ASHRAE